Nacházíte se: Úvodní strana / Samospráva / Zastupitelstvo

Zastupitelstvo kraje

Kraj je spravován v rozsahu stanoveném zákonem zastupitelstvem kraje. Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadřazený všem ostatním.

Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje a ve Středočeském kraji má 65 členů.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak výslovně zákon.

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Zastupitelstvo se může platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, a k platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je též potřebná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, o průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje hejtman a zvolení ověřovatelé. Zastupitelstvo přijímá na svých jednáních usnesení. Podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v jednacím řádu zastupitelstva. Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

 

 Přejít na navigaci: