Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Vodní hospodářství

Vodní hospodářství ve Středočeském kraji

voda

Vodní hospodářství je činnost směřující k ochraně využití a rozvoji vodních zdrojů a k ochraně před škodlivými účinky vod.


Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu na úseku vodovodů a kanalizací upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na území Středočeského kraje zasahují z hlediska vodních toků oblast povodí Horního a středního Labe , oblast povodí Berounky , oblast povodí Dolní Vltavy , oblast povodí Ohře a dolního Labe a oblast povodí Horní Vltavy .Školení k povodňové problematice

Dne 19. 12. 2013 proběhlo v Zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje školení k povodňové problematice určené pro předsedy povodňových komisí obcí. Školení se týkalo především povodňových plánů a zabezpečování hlásné a předpovědní povodňové služby a to v souvislosti se zkušenostmi z povodňové situace v červnu 2013. Jednotlivé prezentace jsou uvedeny zde:Třetí výjimky u pitné vody

Ministerstvo zemědělství informovalo kraje o jednání Výboru pro pitnou vodu při Evropské komisi na téma udělování třetích výjimek k pitné vodě. Bližší informace naleznete zde .
V příloze dopisu jsou uvedena překročení nejvyšší mezní hodnoty ukazatelů u jednotlivých vodovodů ve Středočeském kraji. Přílohu dopisu naleznete zde .Oznámení o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu

Od 01.07.2012 dochází ke změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (vodní nádrže, čerpací stanice a liniová hlavní odvodňovací zařízení). Bližší informace naleznete v oznámení ministra zemědělství .Seznam odborně způsobilých osob pro provádění revizí vodních děl

Na základě § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona „Provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona“ byly jmenovány odborně způsobilé osoby. Seznam odborně způsobilých osob pro provádění revizí vodních děl naleznete
zde , dopis MŽP zde .Schválení plánů oblastí povodí

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 30.11.2009 usnesením č. 30-8/2009/ZK konečný návrh Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe pro správní obvod Středočeského kraje.

Schválené plány oblastí povodí naleznete zde:Upozornění pro obce žádající o poskytnutí finanční podpory z dotačních programů MZe, MŽP, SFŽP a OPŽP

Pro posuzování a podporu žádostí o poskytnutí státní finanční podpory z dotačních titulů MZe, MŽP, SFŽP a OPŽP je nutné znát údaje, které vyplývají z formuláře k žádosti o stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k poskytnutí dotace z dotačních programů MZe, MŽP, SFŹP a OPŽP. Tento formulář naleznete v dokumentech .

 Přejít na navigaci: