Přehled hlavních platných právních dokumentů v oblasti prevence závažných havárií

Přehled platných právních dokumentů v oblasti prevence závažných havárií

  1. zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví …, s platností od 1.6.2006
  2. vyhláška MV č. 103/2006 Sb.o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, s platností od 1.6.2006
  3. vyhláška MŽP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, s platností od 1.6.2006
  4. vyhláška MŽP č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, s platností od 1.6.2006
  5. vyhláška MPO č. 250/2006 Sb. , kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, s platností od 1.6.2006
  6. nařízení vlády č. 254/2006 Sb. , o kontrole nebezpečných látek, s platností od 1.6.2006

K těmto právním normám vydá MŽP novelizované metodické pokyny, které budou dispozici na http://www.env.cz/ nebo http://www.vubp.cz/.

 

Základní související předpisy:

  1. zákon č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
  2. zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně ..., v platném znění
  3. zákon č. 356/2003 Sb. , o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, úplné znění zákona č. 434/2005 Sb.
  4. vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. , o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu..., podle § 39 zákona 254/2001 Sb., o vodách, s platností od 1.5.2006.

 



Přejít na navigaci: