Legislativa v oblasti EIA

 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon      o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

Podstatné změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
 • Zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona respektuje právo na posuzování i podlimitních záměrů, ale zároveň zjednodušuje administrativní postup, a to formou formuláře „oznámení podlimitního záměru“ dle nově přidané přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb. Z přílohy č. 1 zákona byl novelou vypuštěn bod 10.15, který je definován v § 4 zákona, písmeno „d“ a „e“. Žadatel již nemusí povinně v případě podlimitního záměru procházet zjišťovacím řízením (§ 7), ale pouze v případě, že tak ve svém sdělení rozhodne příslušný úřad (krajský úřad) na základě „Oznámení podlimitního záměru“ př. 3a.

Dále novela přináší možnost u složitějších záměrů vynechat zjišťovací řízení a přikročit přímo k posuzování v celém rozsahu. To znamená, že v případě, kdy si investor bude vědom, že jeho záměr je problematický a zjišťovací řízení bude s největší pravděpodobností ukončeno závěrem, že záměr podléhá posuzování vlivu na životní prostředí, má možnost v souladu s § 6    odst. 5 namísto oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. předložit přímo dokumentaci dle přílohy č. 4 a projít posuzováním vlivu na životní prostředí bez zdržení, které by představovalo zjišťovací řízení.  

Dovolujeme si upozornit investory na nutnost přikládat k novému  formuláři „oznámení podlimitního záměru“ následující přílohy:
1. stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona  č. 218/2004 Sb. více zde,
2. vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace,
3. mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě.

 • Zákon č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Tato novela mění zákon ve třech ustanoveních. Prodlužuje platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, a to z původních 2 let na 5. Obdobně také platnost tohoto stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.
Poslední úpravou je doplněné ustanovení, podle kterého občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů postupem podle soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.).

 • Zákon č. 38/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Novela doplňuje zákon o ustanovení, podle kterého lze žalobu (podle novely uvedené výše) možné podat i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno před 11. prosincem 2009.

 • Část dvanáctá zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela stvebního zákona spolu se změnou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (část dvanáctá). Změna nahrazuje zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentcae na životní prosteřdí novým zněním (ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb.) a v souvislosti s tím upravuje také kompetence příslušných úřadů.


Dokumenty:


Přejít na navigaci: