Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Posuzování vlivů (EIA, SEA)

Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, SEA

Posuzování vlivů na životní prostředí se v současné době provádí procesem EIA (posuzování záměrů) a procesem SEA (posuzování koncepcí). Tyto procesy jsou upraveny zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Zákon byl novelizován zákonem č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 436/2009 Sb. Poslední novela vstoupila v platnost dne 11.12.2009.

Podstatná změna je především v oblasti posuzování podlimitních záměrů. Z novely zákona č. 216/2007 Sb. vyplývá povinnost předložit „oznámení podlimitního záměru“ dle přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb. Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR nemá být oznámení předloženo ve formě tabulky, jak bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů, nýbrž formou textu. Nezbytnými náležitostmi oznámení dle přílohy č. 3a jsou:

  • mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě,
  • stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (NATURA 2000)
  • stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

Zákon přispívá ke zvýšení úlohy preventivních opatření na ochranu životního prostředí a současně ke snížení nákladů spojených s procesem odstraňování škod na životním prostředí.

Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává Ministerstvo životního prostředí ČR a orgány kraje.

Podle zákona se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy, a jejich vzájemné působení.

EIA (Environmental Impact Assessment)

je proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.

Záměrem se podle § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 cit. zákona. Ustanovení § 4 odst. 1, resp. odst. 2 specifikují záměry podléhající, resp. nepodléhající posouzení také s odkazem na přílohu č. 1 cit. zákona. V této příloze jsou uvedeny záměry posuzované vždy (kategorie I) a záměry (včetně v zákoně definovaných změn těchto záměrů) posuzované v případě, že se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (kategorie II).

Principem posuzovacího procesu je zhodnocení všech předpokládaných přímých a nepřímých důsledků určitého záměru na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví.

SEA (Strategic Environmental Assessment)

je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí.

Koncepcí se podle § 3 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Ve vztahu k posuzování vlivů se dále podle § 10a cit. zákona rozlišují koncepce posuzované vždy a koncepce, o jejichž posouzení se rozhoduje ve zjišťovacím řízení.

Pro posuzování územně plánovací dokumentace (ÚPD) platí dle § 10i cit. zákona zvláštní ustanovení. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních typů koncepcí je zpracování a projednání ÚPD jasně stanoveno příslušnou legislativou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je i proces posuzování vlivů ÚPD navržen tak, aby respektoval jednotlivé kroky a fáze přípravy ÚPD.

NATURA 2000 – ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb.

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL), které požívají smluvní ochrany (§ 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území (§ 14 zák. č. 114/1992 Sb.). Povinnost posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. se však vztahuje na PO i EVL bez ohledu na to, zda již jsou, nebo teprve budou vyhlášeny nařízením vlády.

Protože ustanoveními § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb. byl nepřímo novelizován zákon č. 100/2001 Sb., stalo se posouzení vlivů na EVL a PO nedílnou součástí postupu podle zákona č. 100/2001 Sb. a již na počátku procesu posouzení musí být zřejmé, zda jsou předmětem posouzení také vlivy na tyto oblasti. Pokud tedy příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb. obdrží oznámení záměru nebo koncepce, jehož součástí nebude stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., vyzve předkladatele podle tohoto zákona k jeho doplnění.

V případě, že orgán ochrany přírody svým stanoviskem nevyloučí významný vliv koncepce či záměru na EVL nebo PO, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.Přejít na navigaci: