Aktuality

Středočeský kraj zajišťuje péči o zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP). Tato péče spočívá především v konkrétních zásazích pravidelně prováděných na jednotlivých lokalitách (například kosení travních porostů, odstraňování náletových dřevin) na základě odborných dokumentů - schválených plánů péče. Dále je nutné udržovat a průběžně obnovovat vyznačení chráněných území v terénu.

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 Jste na konci

Výzva k podání nabídky - péče o zvláště chráněná území ve Středočeském kraji (veřejná zakázka malého rozsahu)

24.4.2014

Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený PhDr. Bc. Markem Semerádem, náměstkem hejtmana Středočeského kraje, vyzývá k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. celý text


Péče o zvláště chráněná území ve Středočeském kraji z prostředků Operačního programu Životní prostředí

22.4.2014

Středočeský kraj patří k regionům s velkým přírodním bohatstvím reprezentovaným nejen malebnou krajinou, ale i přítomností biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů a mnohými významnými geologickými lokalitami. To se odráží i v počtu zvláště chráněných území, kterých je zde k dnešnímu dni celkem 255, z toho v gesci krajského úřadu (přírodní památky a přírodní rezervace mimo území chráněných krajinných oblastí) celkem 176.

celý text


Nově vyhlašovaná zvláště chráněná území a evropsky významné lokality ve Středočeském kraji

22.4.2014

Středočeský kraj patří k regionům s nejhustší sítí zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit. Krajský úřad v souladu s povinností vyplývající ze zákona jednak zajišťuje péči o tato území, jednak připravuje podklady a navrhuje vyhlášení nových chráněných území. Po projednání s vlastníky pozemků a ostatními dotčenými subjekty je následně zřizuje Rada kraje vydáním nařízení. K dnešnímu dni krajský úřad pečuje o 176 přírodních památek a přírodních rezervací. celý text


Výzva k podání nabídky - zpracování plánů péče o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality ve Středočeském kraji (veřejná zakázka malého rozsahu)

16.4.2014

Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený PhDr. Bc. Markem Semerádem, náměstkem hejtmana pro oblast životního prostředí, vyzývá k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby (zhotovení plánů péče) za podmínek uvedených dále. celý text


Hejtman a jeho náměstek nesouhlasí se záměrem vyhlásit národní park Křivoklátsko

16.4.2013

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a jeho náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád se vyjádřili k vládnímu návrhu na zřízení národního parku (NP) Křivoklátsko. Oba jsou toho názoru, že současný stupeň ochrany přírody je pro tuto část Středočeského kraje plně dostačující.

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-10 Jste na konci

Přejít na navigaci: