Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

komíny

Středočeský kraj patří velikostí, počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje České republiky. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice.

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala podnikem celostátního významu. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.

Prioritami z hlediska ochrany ovzduší jsou pro Středočeský kraj omezování emisí vybraných znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší.

Pro zabezpečení splnění jednotlivých priorit a cílů zpracovává Středočeský kraj Krajský program snižování emisí Středočeského kraje, Krajský program ke zlepšování kvality ovzduší Středočeského kraje a Krajský regulační řád pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území Středočeského kraje.

Výše uvedené priority jsou závazné pro orgány kraje zejména při:

  • vydávání stanovisek a povolení podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  • vydávání integrovaných povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů,
  • vydávání stanovisek podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.


Přejít na navigaci: