Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Koncepce v oblasti ŽP

Koncepce v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

Příprava a schvalování koncepcí


Tvorba a ochrana životního prostředí jsou procesy složité, dlouhodobé a náročné na personální, technické i ekonomické zabezpečení. Pokud má být ochrana životního prostředí efektivní a účinná, je nutné k ní přistupovat strategicky, systémově a systematicky.


Středočeský kraj se k takovémuto přístupu hlásí. Svědčí o tom jeho koncepční činnost v oblasti životního
prostředí. V současnosti má kraj zpracovány a schváleny koncepční materiály pro oblast vodního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny, environmentálního vzdělávání a osvěty. Připravuje koncepce pro lesní hospodářství a ochranu zemědělského půdního fondu.


Koncepce jsou zpracovávány na období několika let. Vycházejí ze státních strategií a respektují právní normy České republiky. Kraj prostřednictvím vlastních strategií deklaruje svůj postoj a svoje vize v oblasti životního prostředí a vůli tyto vize naplňovat.


Každá koncepce obsahuje dvě základní části. Jako první je zpracovaná analýza (rozbor), kde je zhodnocen současný stav té které složky životního prostředí v kraji. Následuje návrhová část, v níž jsou stanoveny cíle, které chce kraj v daném období a v dané oblasti dosáhnout. V této části jsou také popsány (navrženy) nástroje a prostředky, jak navržených cílů dosáhnout.


Koncepci vždy schvaluje Zastupitelstvo Středočeského kraje.


Naplňování (realizace) koncepcí je záležitostí celého kraje a nejenom úzkého okruhu volených zástupců a úředníků krajského úřadu. Proto schválení každého koncepčního materiálu předchází široké připomínkové řízení a veřejná diskuse na úrovni jak odborné, tak laické veřejnosti.


Resumé ke krajským strategiím v oblasti životního prostředí a odkazy na jejich celé znění jsou uvedeny v následujících kapitolách.Přejít na navigaci: