Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Integrovaná prevence (IPPC)

Integrovaná prevence

zařízení podléhající IPPC

Od 1.1.2011 je účinná změna vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Změna vyhlášky má číslo 363/2010 Sb.  Přílohu A vyhlášky je možné stáhnout v dolní části této stránky.

 

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) vstoupil v platnost 1. ledna 2003. Uplatňování integrované prevence musí být v souladu s právem EU.

Cílem je omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci a provozování integrovaného registru znečišťování životního prostředí.


Cílem ochrany životního prostředí z hlediska zákona o integrované prevenci je:

 • zlepšení kvality životního prostředí
 • dosažení vyššího stupně ochrany životního prostředí jako celku tím, že u významných znečišťovatelů v rámci vydání integrovaného povolení zajistí prosazování prevence vzniku znečištění, zamezení přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé
 • podpora zohledňování environmentálních hledisek v řízení podniku

Integrované povolení je významným nástrojem, který umožní sledovat a aktualizovat podmínky provozu zařízení.

Kraj v přenesené působnosti vydává integrované povolení pro všechna zařízení uvedená v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci s výjimkou zařízení, jejichž provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu (tedy dalšího státu kromě České republiky). Aby příslušný správní úřad mohl vydat adekvátní integrované povolení, musí od provozovatele obdržet celou řadu dokladů a podkladů.

Podle české právní úpravy integrované povolení řeší oblast:

 • ochrany ovzduší
 • vodního hospodářství
 • ochrany přírody
 • nakládání s odpady
 • hluku, vibrací, neionizujícího záření

Dále řeší některé skutečnosti upravené veterinárním zákonem, lázeňským zákonem, oblast zajištění úsporného využívání energií, surovin a dalších materiálů, oblast používání látek méně nebezpečných životnímu prostředí a zdraví člověka apod.


Zákon o integrované prevenci se nevztahuje na:

 • mobilní zařízení
 • znečištění způsobené vniknutím radioaktivních látek do životního prostředí
 • vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí a emisní limity stanovené pro tyto látky podle zvláštního právního předpisu ( zákon č. 18/1997 Sb. , atomový zákon)
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zvláštního právního předpisu ( zákon č. 78/2004 Sb. , o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty)


Přejít na navigaci: