Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí / Environmentální vzdělávání / Střediska ekologické výchovy

Střediska EVVO ve Středočeském kraji

Okresní sdružení ČSOP Benešov – Středočeské kolo ekologické olympiády 2012 ZO ČSOP Vlašim – Ekologická výchova v Podblanickém ekocentru v roce 2012

Činnost středisek EVVO ve Středočeském kraji

Po praktické stránce je většina EVVO ve Středočeském kraji realizována prostřednictvím neziskových organizací – středisek ekologické výchovy a podobných organizací a v oblasti školství prostřednictvím škol. Střediska EVVO jsou zařízení, která se zaměřují především na realizaci výukových programů pro děti a mládež, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnost pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost, publikační činnost a případně na další činnosti z oblasti EVVO. Souběžně při nich fungují i stanice pro handicapované živočichy . Mapa středisek EVVO - náhled

Koncepce EVVO SK  je v současné době zajišťována pomocí krajských středisek EVVO, která koordinují činnost menších regionálních center a středisek. Krajská střediska společně s regionálními středisky EVVO tak svojí působností pokrývají celé území Středočeského kraje. Nabídku akcí středisek EVVO je v současnosti možno sledovat na internetových stránkách http://www.stredoceska-evvo.cz nebo na jednotlivých stránkách středisek. 
 


 

Realizované projekty EVVO v roce 2012

Zprostředkování časopisu NIKA
Centrum environmentálních studií Časopis NIKA vydává Centrum environmentálních studií. NIKA je odborně zaměřeným periodikem na oblast ochrany přírody a krajiny. Středočeský kraj zprostředkovává distribuci časopisu na základní a střední školy Středočeského kraje. Vynaložené finanční prostředky Středočeského kraje na distribuci ročně činí 177 tis. Kč.


Na základě žádostí organizací, které se ve Středočeském kraji zabývají environmentální výchovou a osvětou byly v roce 2012 realizovány  projekty v celkové výši 831 245,- Kč
např.:


EKO Gymnázium Poděbrady
EKO Gymnázium Poděbrady Spolufinancovaný projekt „Biodiverzita planety Země“ ve výši 35 000,- Kč.
Projekt byl realizován na jednotlivých školách v rámci Středočeského kraje a rozšířil nabídku školních aktivit v rámci EVVO a  stal se příležitostí pro realizaci méně tradičních, nových i zcela originálních metod a forem pedagogické práce.

Ekologické centrum Orlov, o.p.s.
Ekologické centrum Orlov, o.p.s. Projekt „Návštěva u krmítek“ ve výši 199 680,- Kč.
Předmětem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, jehož součástí bude praktická a teoretická část. V praktické části se děti dozvědí spoustu nových informací důležitých k ochraně životního prostředí a ptačího prostředí, v teoretické části se pak naučí základní druhy ptáků.

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Podblanické ekocentrum Vlašim Projekt „Akce naplňující Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020 v území působnosti KSEV ČSOP Vlašim“.
Jedná se o více projektů v průběhu roku v celkové výši 398 565,- Kč.

  • Tvorba a realizace ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ, SŠ
  • Envidivadlo pro MŠ – vývoj, ověření, kulisy
  • Tvorba didaktických a metodických materiálů a pomůcek zaměřených na EVVO – metodika Ochrana přírody ve školách
  • Tematický týden se zaměřením na původ věcí
  • Tematické dny na podporu regionálních produktů – infostan na navštěvovaných akcích pro veřejnost
  • Vytvoření terénní geocachingové hry pro celou rodinu
  • Knihovna ekopedagogické, přírodovědné a regionální literatury
  • Ozvěny ekofilmu ve Vlašimi a Benešově
  • E-mailový servis EVVOkace

Ochrana fauny ČR Votice
Ochrana fauny ČR Votice Projekt „Fauna do škol“ ve výši 198 000,- Kč.
Předmětem projektu  je příprava a realizace výukových  programů a exkurzí, které budou probíhat  v mateřských a základních školách. Jednotlivé výukové programy na sebe navazují a budou doplněny exkurzemi, které budou lektorovat odborní lektoři Ochrany fauny ČR, o.s.

Další realizované aktivity v roce 2012
Ministerstvo životního prostředí Středočeský kraj požádal Ministerstvo životního  prostředí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ministerstva vyšším územním samosprávným celkům na podporu Národní sítě EVVO. Účelovým určením této dotace ve výši 142 857,- Kč byla  podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s cílem realizace ekologických výukových programů (EVP). Rozhodnutím MŽP č. VÚSC/10/32/12 byla dotace Středočeskému kraji přidělena v plné výši a dle pokynů MŽP rozdělena  organizacím zapojeným do NS EVVO. Usnesením Rady kraje  č. 006-40/2012/RK ze dne 22.10.2012 byla výše uvedená dotace poskytnuta těmto organizacím:

 


Střediska EVVO ve Středočeském kraji 


Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Podblanické ekocentrum Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim působí v jihovýchodní části Středočeského kraje, zejména v regionu Podblanicka. V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pracuje středisko od roku 1994 a zaměřuje se především na děti a mládež, a to v době školní výuky i v rámci jejich volného času. Za neméně důležitou je považována i práce s pedagogy, širokou veřejností a pracovníky veřejné správy. Ekocentrum nabízí různé výukové programy, přednášky, besedy a semináře a díky možnosti ubytování v budově ekocentra také víkendové akce nebo delší pobyty.
Dlouhodobým cílem střediska je vést děti, mládež i dospělé k odpovědnému jednání vůči přírodě, životnímu prostředí i lidem a usiluje o rozšiřování ekologické gramotnosti i ekologické etiky ve Středočeském kraji.
Sídlo střediska je v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi.

Polabské ekocentrum ČSOP Pátek
Polabské ekocentrum ČSOP Pátek Polabské ekocentrum působí v severovýchodní části Středočeského kraje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta probíhá v rámci činnosti stanice pro handicapované živočichy od roku 1984. Těžiště dosavadní činnosti ZO ČSOP 09/07 odpovídající EVVO spadá do obvodu působnosti obcí Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Kolín a Český Brod.
Pro splnění podmínek kladených na moderní trendy v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO) bylo zřízeno v roce 2003 Polabské ekocentrum, které bude zabezpečovat tuto činnost i v obvodu působnosti obcí Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště.
Polabské ekocentrum zajišťuje pro školy i veřejnost environmentálně zaměřené semináře, besedy a exkurze.
Sídlo střediska je umístěno v Pátku u Poděbrad a regionální kancelář Polabského ekocentra sídlí v Nymburce.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s.
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s., působící v severozápadní části Středočeského kraje, založilo v roce 2001 jako obecně prospěšnou společnost statutární město Kladno. Středisko pořádá naučné a vzdělávací programy pro děti a dospělé, besedy, přednášky a soutěže a podílí se na mapování výskytu chráněných a ohrožených živočichů a záchranných transferech ptáků. Poskytuje informace o životním prostředí Kladenska a spolupracuje i na údržbě chráněných území na Kladensku.
Od roku 2004 bylo NSEV Kladno-Čabárna pověřeno Středočeským krajem koordinací činnosti ekocenter v severozápadní části Středočeského kraje.
Sídlo střediska je v areálu záchranné stanice pro handicapované živočichy AVES v Kladně-Čabárně.

Ochrana fauny ČR Votice
Ochrana fauny ČR Votice Centrum ekologické výchovy Votice nabízí veškeré zázemí pro realizaci praktické environmentální výchovy formou nejrůznějších činností. Centrum pokrývá svou činností jihozápadní část Středočeského kraje. Souběžně s centrem ekologické výchovy funguje i stanice pro zraněné živočichy s venkovní expozicí handicapovaných živočichů. Kromě výchovně-vzdělávacích akcí pro MŠ a ZŠ v Centru ekologické výchovy OFČR probíhá řada aktivit i v přírodním prostředí. Jsou to ekologické výukové programy, přírodovědné víkendy, exkurze a škola v přírodě.
V budově „Kotelny“ probíhají výstavy. Pro další programy slouží klubovna a přednáškový sál. Počátkem roku 2006 bylo Centrum ekologické výchovy OFČR jmenováno krajským střediskem EVVO Středočeského kraje.
Sídlo střediska je umístěno v Centru ekologické výchovy OFČR ve Voticích.

EKO Gymnázium Poděbrady
EKO Gymnázium Poděbrady Centrum ekologické výchovy a vzdělávání (CEVV) při EKO Gymnáziu v Poděbradech vzniklo v roce 2003. Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu mohl být od roku 2005 realizován projekt OP RLZ zaměřený na rozšíření aktivit gymnázia jako střední všeobecně vzdělávací školy do oblasti poskytování vzdělávacích služeb specifickým cílovým skupinám ve Středočeském kraji v rámci celoživotního učení. CEVV nabízí v rámci EVVO tématicky zaměřené vzdělávací programy orientované na různé cílové skupiny (pracovníky škol, podnikatele, zaměstnance malých a středních firem, živnostníky, pracovníky samosprávy, neziskových organizací, dalších kulturních a společenských institucí i širokou veřejnost). V započatém trendu realizace vzdělávacích, výchovných a osvětových seminářů včetně poradenské a konzultační činnosti pro cílové skupiny i mimo rámec cíle projektu pokračuje CEVV od roku 2007 v rámci udržitelnosti projektu při naplňování Koncepce EVVO Středočeského kraje jako smluvní partner Středočeského kraje.
Přejít na navigaci: