Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Životní prostředí

Životní prostředí ve Středočeském kraji

Životní prostředí - seznam kapitol (skrýt)

Životní prostředí ve Středočeském kraji

 

Čím se zabývá Odbor životního prostředí a zemědělství  

 

Středočeský kraj

Středočeský kraj, rozlohou největší region České republiky, si i přes svůj dynamický rozvoj a značnou hustotu obyvatel zachoval mimořádné přírodní hodnoty a výjimečnou druhovou rozmanitost rostlin i živočichů.
K unikátům středních Čech patří především biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko, ale také další čtyři chráněné krajinné oblasti sem zasahující nebo ležící uvnitř regionu, přírodní rezervace, lokality evropské soustavy chráněných území Natura 2000, přírodní parky i síť naučných stezek. Přírodní prostředí střídá kulturní krajina s množstvím měst a obcí i historických sídelních objektů. Neméně významné je ale i obytné, pracovní a rekreační prostředí mimo chráněná území, čisté ovzduší a vodní toky, úrodná živá půda, zdravé lesní celky či okolí vodních toků a stojatých vod.

To vše je třeba aktivně chránit pro budoucí generace. Vzrůstající počet obyvatel totiž spolu s hustotou dopravy a budováním nových průmyslových objektů a komunikací, místy kombinovaným se starými ekologickými zátěžemi, přinášejí značná rizika současné civilizace – znečišťování ovzduší a vody, kontaminaci půdy, živelné hromadění odpadů, potenciální ekologické havárie a úbytek volné a vyvážené krajiny. 

Proto by mělo být cílem nás všech toto přírodní dědictví zachovat a rozvíjet do budoucna.

Středočeský kraj - k životu je ráj  

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova ČR Koncepce v oblasti životního prostředí Environmentální vzdělávání (EVVO) Ochrana přírody a krajiny Zemědělství Lesnictví Myslivost, rybářství a včelařství Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Vodní hospodářství Posuzování vlivů na ŽP (EIA, SEA) Integrovaná prevence (IPPC) Prevence závažných havárií
 
Přejít na navigaci: