Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení slouží k navázání smluvního vztahu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami. Tito poskytovatelé hrazených zdravotních služeb tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny.

Konání výběrového řízení mohou navrhnout (Návrh):

  • zdravotní pojišťovna,
  • uchazeč, kterým se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.

Chci se přihlásit do výběrového řízení (aktuálně na: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/ )

Přihlášce uchazeč doloží dle ustanovení § 50 odst. 1 z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, dále předloží záměr na zajišťování hrazených zdravotních služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení.

Proces výběrového řízení

Na základě podaného návrhu na vyhlášení výběrového řízení dle z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je Krajským úřadem Středočeského kraje vyhlášeno výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, jehož zákonná lhůta vyvěšení na úřední desce a webových stránkách Krajského úřadu, úřední desce místně příslušného územního pracoviště VZP ČR a úřední desce místně příslušného magistrátu, městského nebo obecního úřadu je 30 pracovních dnů. V této lhůtě lze podávat přihlášky na základě výše uvedených podmínek.

Jednání komise výběrového řízení probíhá v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, v nejbližším možném termínu od uplynutí doby stanovené pro podávání přihlášek. Komise výběrového řízení posoudí přihlášky uchazečů a stanoví jejich výsledné pořadí.

Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny v dokumentech na této stránce, na úřední desce nebo na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje, http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/vyberova-rizeni/, ve lhůtě oznámené předsedkyní komise při samotném jednání komise VŘ.

Dle ust. § 52 odst. 2 z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Návrhy na vyhlášení výběrového řízení a přihlášky do výběrového řízení lze doručit elektronicky prostřednictvím datové schránky: keebyyf nebo osobně či písemně (s označením „VŘ“) na adresu vyhlašovatele:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor zdravotnictví
Zborovská 11
150 21  Praha 5

Odpovědná referentka:
Ing. Lenka Brůnová
telefon: 257 280 446
mobil: 725 783 274
e-mail: brunova@kr-s.czPřejít na navigaci: