Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Přeregistrace

Přeregistrace

Přeregistrace: jak dál po nálezu Ústavního soudu

Nová právní úprava vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 

Právní stav

Ústavní soud ČR nálezem č. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012 (dále jen „nález“) mimo jiné zrušil některá ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Nález byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 10. 12. 2012 pod č. 437/2012 Sb.

S účinností od 10. 12. 2012 je zrušeno časové omezení platnosti stávajících registrací nestátních zdravotnických zařízení (nyní poskytovatelů zdravotních služeb). Současně je zrušena povinnost poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, požádat si do 9 měsíců od účinnosti zákona o zdravotních službách (tj. do 31. 12. 2012) o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tzv. přeregistrace).

Dosud vydaná rozhodnutí

Rozhodnutí o přeregistracích vydaná do účinnosti nálezu zůstávají v platnosti, protože byla vydána v souladu s právním stavem účinným ke dni jejich vydání.  Změna právní úpravy nálezem ústavního soudu není důvodem pro zrušení těchto přeregistrací, ať již cestou obnovy řízení nebo přezkumného řízení.

Neukončená řízení (kdy byla podána žádost o přeregistraci a jěště nebylo vydáno rozhodnutí)

1)Žadatel podanou žádost o přeregistraci upraví a bude žádat o vydání nového oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Na základě písemné žádosti o změnu obsahu, bude dále řízení vedeno jako řízení o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žádost musí být v tomto případě doplněna o doklady, které ve spise chybí a které vyžaduje zákon o zdravotních službách.

2)Žadatel o přeregistraci vezme podanou žádost zpět

Po tomto písemném zpětvzetí žádosti bude řízení zastaveno a na základě písemné žádosti o vrácení zaplaceného správního poplatku bude správní poplatek vrácen.

3)Žadatel podal žádost o přeregistraci a nebude chtít v probíhajícím zahájeném řízení pokračovat, ale zároveň nevezme svoji žádost zpět

Správní orgán řízení zastaví, neboť se žádost stane zjevně bezpředmětnou. Zjevná bezpředmětnost je dána tím, že dosavadní registrace nestátních zdravotnických zařízení mají neomezenou časovou platnost a byla zrušena povinnost těchto poskytovatelů zdravotních služeb o přeregistrace požádat, včetně náležitostí takové žádosti a lhůty, ve které má krajský úřad rozhodnout.

Správní poplatky

Žadatelům, kteří poplatek ve výši 1000, - Kč již uhradili, bude krajským úřadem vrácen podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě jejich písemné žádosti.

Závěrem

Nálezem ústavního soudu není dotčeno právo držitelů registrací na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb za předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace podle zákona o zdravotních službách (tj. žádost se všemi zákonem předepsanými náležitostmi a přílohami). Tuto žádost naleznete v dokumentech na této stránce.Přejít na navigaci: