Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Zdravotnictví / Posudková péče a lékařské posudky

Posudková péče a lékařské posudky

Dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je součástí posudkové péče posuzování zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu. Postup při uznávání nemocí z povolání je  poněkud odlišně upraven vyhláškou č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky za nichž  nemoc  nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Lékařský posudek musí být vydán nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Lhůta neběží do obdržení posledního podkladu potřebného pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu. Žádost je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

Lékařský posudek musí obsahovat závěr. Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda posuzovaná osoba je:

- zdravotně způsobilá,

- zdravotně nezpůsobilá,

- zdravotně způsobilá s podmínkou,

- pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. V poučení se dále uvede, v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona odkladný účinek.

Lékařský posudek se prokazatelně předává: posuzované osobě a osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou. Prokazatelné převzetí je součástí zdravotnické dokumentace.

Právní účinky
lékařského posudku se závěrem:

- o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou nastávají dnem jeho prokazatelného předání, návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek,

- o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nastávají nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání, návrh na přezkoumání má odkladný účinek.

- o zdravotním stavu nastávají dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání, návrh na přezkoumání má odkladný účinek.

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí lhůty, poskytovatel návrh odloží a tuto skutečnost písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala i osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti.

Vyhoví-li
poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, napadený lékařský posudek bezodkladně zruší a na základě zjištěných skutečností, popřípadě nového posouzení zdravotní způsobilosti, vydá posudek nový. Doklad o zrušení posudku je součástí zdravotnické dokumentace.

Nevyhoví-li
poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, postoupí do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení spis s návrhem na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu, jedná-li se o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. V ostatních případech činí lhůta k postoupení 30 kalendářních dnů.
Poskytovatel písemně oznámí skutečnost, že mu byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán, osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Jestliže správní orgán potvrdí lékařský posudek, lze provést nové posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby pouze v tom případě, jestliže je zřejmé, že její provedení povede pravděpodobně k jinému závěru, než je uveden v dosavadním lékařském posudku.

Při posuzování zdravotního stavu ve věcech dočasné pracovní neschopnosti činí lhůta k podání návrhu na přezkoumání 3 pracovní dny a lhůta pro postoupení správnímu orgánu 5 pracovních dnů. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.

Odpovědná referentka:
Ing. Lenka Brůnová
telefon: 257 280 446
mobil: 725 783 274
e-mail: brunova@kr-s.czPřejít na navigaci: