Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Sociální služby / Realizované projekty

Realizované projekty

 

Středočeský kraj realizoval/realizuje, popř. se spolupodílel/spolupodílí na řadě projektů týkajících se sociálních služeb.

Zde uvádíme vybrané z nich, které jsou jak investičního tak i neinvestičního charakteru a jejichž financování souvisí se získanými finančními prostředky z Evropské unie.


Projekty neinvestiční

A) Ukončené


1.  Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji ve   spolupráci s NVF, sekcí CEKAS (začátek říjen 2005, ukončen září 2007)

2. Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje spolu s o.s. QUIP (začátek srpen 2005, ukončen červenec 2007)

 http://www.kvalitavpraxi.cz/ukoncene-projekty.html

3. Podpora poskytovatelů ve Středočeském kraji při odstraňování opatření omezujících pohyb osob

4. Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském    kraji realizovaný NVF, sekcí CEKAS, a Hestií - Národním dobrovolnickým centrem


5. Pro změnu – realizovaný o.s. QUIP

http://www.kvalitavpraxi.cz/probihajici-projekty.html

 

B) Probíhající

- Individuální projekt - Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

(spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky)

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování a zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb (preferované služby sociální prevence: odborné soc. poradenství, podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půli cesty, kontaktní centra, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace) osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Středočeského kraje.

Bližší informace o projektu ZDE

 -  Individuální projekt - Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

(spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky)

Realizovaný projekt týkající se vzdělávání se zaměřuje na všechny PO zřizované krajem; na poskytovatele pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nezřizované krajem; na poskytovatelé pečovatelské služby; sociální pracovníky obcí a kraje. Proškolení zaměstnanců umožní zvýšit kvalitu a provázanost služeb. Projekt se nezaměřuje na zaměstnance všech sociálních služeb v SK (např. na služby soc. prevence).
Bližší informace o projektu ZDE

C) Plánované

Středočeský kraj plánuje získat finanční prostředky na plánování sociálních služeb ve Středočeském kraji, a to prostřednictvím Individuálního projektu kraje. V současné době se zpracovává žádost do Výzvy Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ).


 

Projekty investiční


  1) ROP

Příspěvkové organizace Středočeského kraje realizovaly, popř. ještě realizují projekty investičního charakteru financované prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy (http://www.ropstrednicechy.cz/).

Skrze tyto projekty byly pořízeny zejm. objekty pro službu chráněné bydlení, což umožnilo zlepšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Tyto projekty byly spolufinancovány i z rozpočtu Středočeského kraje, který zároveň zajistil metodickou podporu.

Konkrétně uskutečnily projekty následující příspěvkové organizace Středočeského kraje pro sociální oblast:

- Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

- Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

- Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

- Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

- Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

- Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

- Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb

- Rybka, Poskytovatel sociálních služeb

- Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

- Domov Iváň, poskytovatel sociálních služeb

2) IOP

V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) je jednou z oblastí intervence také podpora zaměřená na „služby v oblasti sociální integrace“ (3.1 Služby v oblasti sociální integrace). Gestorem za realizaci této oblasti intervence je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Podpora této oblasti je provázána s neinvestiční formou dotací z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z prostředků ESF.

3.1 Služby v oblasti sociální integrace - tato oblast podpory se zaměřuje na financování infrastruktury pro sociální integraci. Ve Středočeském kraji dochází k podpoře (formou investičních prostředků) vytvořením sítě sociálních služeb pro vybraná zařízení v procesu transformace – pro osoby se zdravotním postižením. Do oblasti podpory jsou ve Středočeském kraji zařazeny dvě příspěvkové organizace kraje, kde probíhá ověřování procesu transformace. Jde o:

- Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

- Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služebPřejít na navigaci: