Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Sociální služby

Co je to sociální služba?

ADRESÁŘ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - viz. DOKUMENTY níže

Sociální službou
se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení

 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů atd.

 

Cílem služeb bývá mimo jiné

-          podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu

-          rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život

-          snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů

K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních služeb, resp. se zajištěním potřebné pomoci slouží Příspěvek na péči

Sociální služby lze podle cíle a zaměření rozdělit do 3 základních skupin:

a)       sociální poradenství

b)       služby sociální péče

c)       služby sociální prevence

 

Sociální služby lze poskytovat v těchto formách:

a)       pobytové

b)       ambulantní

c)       terénní

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství zahrnuje:

 a)     základní sociální poradenství – je povinen poskytnout každý poskytovatel sociálních služeb,

 b)    odborné sociální poradenství - je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

Mezi služby sociální péče patří:

·                     Osobní asistence

·                     Pečovatelská služba

·                     Tísňová péče

·                     Průvodcovské a předčitatelské služby

·                     Podpora samostatného bydlení

·                     Odlehčovací služby

·                     Centra denních služeb

·                     Denní stacionáře

·                     Týdenní stacionáře

·                     Domovy pro osoby se zdravotním postižením

·                     Domovy pro seniory

·                     Domovy se zvláštním režimem

·                     Chráněné bydlení

·                     Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  

 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

Mezi služby sociální prevence patří:

·                   Raná péče

·                   Telefonická krizová pomoc

·                   Tlumočnické služby

·                   Azylové domy

·                   Domy na půl cesty

·                   Kontaktní centra

·                   Krizová pomoc

·                   Intervenční centra

·                   Nízkoprahová denní centra

·                   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

·                   Noclehárny

·                   Služby následné péče

·                   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

·                   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

·                   Sociálně terapeutické dílny

·                   Terapeutické komunity

·                   Terénní programy

·                   Sociální rehabilitace
Přejít na navigaci: