Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast / Granty

rok 2008

Granty - seznam kapitol (skrýt)

rok 2008

Přehled vyhlášených dotačních programů pro rok 2008: 

   

1. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytované zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením (neinvestiční + investiční)    

(neinvestiční + investiční)    

-          z hlediska forem a typů sociálních služeb se jedná o sociální služby v souladu

      s typologií sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách,   

     v platném znění.  
            Program je financován z rozpočtu Středočeského kraje.

 

2. Program podpory rodiny (neinvestiční)

-          důraz je kladen na zachování původní rodiny. Podporovány jsou zejména:       
A. rodinné poradenství, sanace rodiny, doprovázení, terénní programy práce s rodinou, náhradní rodinná péče (podpora činností a vzniku zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpora zřizování nových zařízení pro výkon pěstounské péče osobami pověřenými výkonem sociálně-právní ochrany dětí). B. zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti (podpora služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku a podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi jako prevence sociálního vyloučení - mateřská centra, centra pro rodinu, komunitní centra poskytující služby rodičům s dětmi předškolního věku a obdobná zařízení).

            Program je financován z rozpočtu Středočeského kraje.

 

3. Program podpory aktivit v oblasti protidrogových služeb (neinvestiční+investiční)

-          program je určen na poskytování sociálních a zdravotních služeb pro závislé a jejich rodiny ve Středočeském kraji. Jedná se zejména o kontaktní centra včetně víceúčelových lokálních služeb tzv. „drogových agentur“, programy „harm reduction“, terénní programy, rezidenční a resocializační programy terapeutické komunity, doléčovací programy a stacionáře, následná péče,  ambulantní léčebné programy a substituční programy. 

            Program je financován z rozpočtu Středočeského kraje.

 

4.  Program podpory aktivit v oblasti prevence kriminality (neinvestiční):       

-          program je určen na poskytování služeb sociální prevence na sekundární a terciární úrovni. Jedná se zejména o resocializační a integrační programy pro osoby vracející se z výkonu trestu, probační programy, programy azylových domů a domů na půl cesty, programy zaměřené na prevenci domácího násilí, odborné sociální poradenství pro oběti trestné činnosti..

            Program je financován z rozpočtu Středočeského kraje.

 

5.  Program podpory aktivit v oblasti integrace a vzdělávání  romské menšiny a

     podpory terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách 

     (neinvestiční)

-          program je určen na projekty zaměřené na podporu integrace a vzdělávání romské menšiny a podporu terénní sociální práce v romských komunitách.

            Program je financován z rozpočtu Středočeského kraje.

 
Přejít na navigaci: