Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Sociální oblast

Sociální oblast

Základní údaje

Středočeský kraj je největším samostatným územně správním celkem České republiky. Jeho rozloha 11 014 km2 zabírá téměř 14 % území České republiky. Svou velikostí, počtem obcí a obyvatel (žije zde cca 11% populace Česka) patří mezi největší kraje České republiky. Na rozdíl od ostatních krajů leží jeho sídlo (budova) v kraji sousedním, na území hlavního města Prahy.

V souvislosti se zajištěním sociálních služeb  a dalšími oblastmi v sociální sféře zajišťuje na území kraje samostatnou i přenesenou působnost Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten plní mimo jiné i úkoly uložené Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí, kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti apod.
 

Odbor se člení na 2 oddělení:

  • oddělení sociálních služeb a humanitárních činností - odvolací řízení na úseku úhrad za stravu a péči u dětí umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově; metodické vedení úřadů nižšího stupně, výkon zřizovatelské funkce k zařízením sociálních služeb a jejich metodické vedení, rozhodování o registracích poskytovatelů sociálních služeb působících na území Středočeského kraje, financování sociálních služeb, plánování rozvoje sociálních služeb apod., protidrogová politika, romská problematika, integrace cizinců a prevence kriminality.
  • oddělení sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče (pěstounská péče, adopce), odvolací řízení a metodické vedení jednotlivých úřadů nižšího stupně, výkon sociálně právní ochrany pověřenými osobami apod.

Poskytování sociálních služeb
Středočeský kraj vytváří systém sociálních služeb, který má zaručit kvalitu poskytovaných služeb a dostupnost všem. Metodou, kterou lze na úrovni krajů a obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám občanů, je komunitní plánování sociálních služeb - plánování rozvoje sociálních služeb. Plánování je založeno na spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů. Tyto tři strany společně vytváří komunitní plán (plán rozvoje sociálních služeb), který obsahuje podobu budoucích sociálních služeb v regionu a popisuje kroky, které budou zapotřebí k jeho realizaci. Pomocí otevřeného procesu se zjišťují potřeby a zdroje, také se hledají nejlepší řešení v oblasti sociálních služeb. V současné době je platným dokumentem souvisejícím s plánováním sociálních služeb na území kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2010 – 2011 a na další období Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2012 – 2013. Oba tyto plány jsou schváleny Radou i Zastupitelstvem Sk.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Na zajištění poskytování sociálních služeb se poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru, poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dotace ze státního rozpočtu. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a není nároková. Dotace ze státního rozpočtu je vyplácena prostřednictvím rozpočtu (účtu) kraje. Poskytování dotací ze státního rozpočtu se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Poskytovatelé sociálních služeb jsou dále podporováni prostřednictvím Humanitárního fondu Středočeského kraje v sociální oblasti.

Úlohu poskytovatele sociálních služeb plní na území kraje kraj, obce, církev a nestátní neziskové organizace apod.. Na úseku terénních sociálních služeb pro různé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb pak působí také fyzické osoby a další subjekty různých právních forem. Přímo Středočeský kraj je zřizovatelem celkem 62 příspěvkových organizací pro sociální oblast (poskytovatelů sociálních služeb). Převážně jde o sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory a odborné sociální poradenství.Přejít na navigaci: