Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Památky

Středočeský kraj a památky

hrad karlštejn Středočeský kraj se vyznačuje nejen bohatým kulturním děním, ale i kulturním dědictvím vyjímečné kvality. Právě jeho nedílnou součástí je velké množství movitých a nemovitých kulturních památek. K roku 2009 čítá tento seznam více jak 4311  položek nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, druhý nejpočetnější v krajích v České republice .  

andělé v kapli sv. kateřiny v kostele sv. štěpána v kouřimiProhlašování věcí za kulturní památky upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kulturní památkou se může stát pouze věc nemovitá nebo movitá, tak jak ji definuje občanský zákoník, popřípadě jejich soubory věcí. Dále musí splňovat následující kritéria:

  • jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické,
  • mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Zákon dělí kulturní památky do dvou kategorií:

  • kulturní památky
  • národní kulturní památky

obnovené fiály národní kulturní památky chrámu sv. barbory v kutné hoře Jak sám název napovídá, tvoří národní kulturní památky nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. Na území Středočeského kraje se nachází v současné době  1 movitá a 27 nemovitých národních kulturních památek.

Památková zónaVedle jednotlivých kulturních památek existuje ve Středočeském kraji množství památkově chráněných území:


 

  • památkovou rezervací je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.
  • památkovou zónou je území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.
  • ochranné pásmo nemovité kulturní památky je zřizováno pokud je nutné pro ochranu nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí.

Dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou za památky UNESCO prohlašovány:

  • památníky - architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy;
  • skupiny budov - skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy
  • lokality - výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska.

památka unesco a zároveň městská památková rezervace kutná hora s jezuitskou kolejí a kostelem sv. jakubaV roce 1995 byla na seznam Světového dědictví UNESCO zařazena středočeská Kutná Hora pro významné kulturní  hodnoty jejího historického jádra města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci .Přejít na navigaci: