Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Kultura a kulturní dědictví / Dotace v památkové péči

financování obnovy kulturních památek

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z důvodu zlepšení orientace pro žadatele z původních osmnácti fondů a dotačních programů vzniklo osm fondů Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský fond kultury a obnovy památek.

Středočeský fond kultury a obnovy památek má následujících pět oblastí podpory:

Dále lze při obnově kulturních památek využít i prostředky ze státního rozpočtu, o kterých je pojednáno níže.

V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. o dotaci z Podpory obecních knihoven již nelze pro daný rok podat žádost z dalších oblastí podpory téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotaci z podpory obnovy kulturních památek, podpory drobných památek nebo podpory kultury, historických akcí a slavností. Současně platí, že i v rámci jedné oblasti podpory (tj. podpory obecních knihoven) může jeden žadatel podat pouze jednu žádost. 

ŽÁDOSTI O DOTACE PRO ROK 2014 se budou na základě výzvy hejtmana Středočeského kraje  podávat prostřednictvím centrální internetové aplikace, kam se nejprve žadatel zaregistruje (pro všechny fondy) na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/, pokud se již neregistroval v předchozím roce (registrace z předchozího roku platí), a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje. Žadatel bude mít možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti, získat přehled podaných žádostí. Po elektronickém podání žádosti v aplikaci se vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou si následně žadatel vytiskne a podá na Krajský úřad Středočeského kraje v písemné podobě spolu se všemi povinnými přílohami a úředně ověřeným podpisem k posouzení. 

Žádosti pro rok 2014 pro všechny oblasti podpory je možné podat elektronicky V TERMÍNU OD 4. LISTOPADU (9:00 HOD.) DO 20. PROSINCE 2013 (14:00 HOD.). Písemná podoba žádosti se podává poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Podrobnější informace o oblasti podpory:

  • podpora obnovy kulturních památek naleznete zde ,
  • podpora drobných památek naleznete zde .

Postup pro podávání žádostí v roce 2014 je uveden v metodickém pokynu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014, jehož text naleznete zde.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k poskytování dotací ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, včetně přehledu povinných příloh žádostí pro jednotlivé druhy podpory v roce 2014 naleznete zde.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 23. září 2013 svým usnesením č. 74-8/2013/ZK s účinností od 1.10. 2013 novou strukturu dotačních titulů Středočeského kraje od roku 2014, včetně Pravidel pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2014 a Tematických zadání k těmto Pravidlům.

Listování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

5.1.2009

Tento dotační program umožňuje obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče a efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek . celý text


Program záchrany architektonického dědictví

5.1.2009

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky. celý text


Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

15.3.2008

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

celý text


Havarijní program Ministerstva kultury ČR

1.3.2008

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb. celý text


Program restaurování movitých kulturních památek

18.4.2007

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. celý textListování novinek: Jste na začátku 1-5 6-6 Jste na konci

Přejít na navigaci: