Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Ekonomické informace / Střednědobý rozpočtový výhled

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

 

Střednědobý rozpočtový výhled Středočeského kraje je sestaven na roky 2015 – 2018 a zahrnuje všechny předpokládané zdroje a výdaje kraje. Návrh střednědobého výhledu počítá s mírným nárůstem celkových zdrojů a výdajů.
 

Středočeský kraj nepočítá s žádnou razantní změnou v objemu či struktuře příjmů kraje. Mezi nejdůležitější příjmy kraje patří podíly na daních (tzv. sdílené daně, na jejichž výnosu se kraj podílí stanoveným procentem dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). U sdílených daní je předpokládán meziroční nárůst o cca 1%. Mírný nárůst finančního dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje na výkon přenesené působnosti v roce 2014 vyplývá z predikce Ministerstva financí ČR. Návrh střednědobého výhledu dále zahrnuje dotace ze státního rozpočtu určené pro financování školství, které jsou účelové a jsou základním zdrojem financování výdajů na platy a ostatní neinvestiční výdaje škol a školských zařízení. U těchto dotací pro financování oblasti školství je předpokládán nárůst o 1%. U ostatních zdrojů Středočeského kraje se nepředpokládají v letech 2015 – 2018 dle kvalifikovaných odhadů významné změny.

Celkový objem výdajů vychází z předpokládaných zdrojů kraje. Mezi nejpodstatnější výdaje patří výdaje na financování školství hrazené z přijatých dotací ze státního rozpočtu a běžné (neinvestiční) výdaje kapitol Středočeského kraje.  U běžných výdajů je předpokládán meziroční nárůst v letech 2015 – 2017 o 3 % a v roce 2018 o 2,25% vzhledem k předpokládanému vývoji daňových příjmů. Návrh střednědobého výhledu předpokládá i další výdaje – výdaje na Středočeské Fondy, kapitálové (investiční) výdaje, výdaje na financování projektů EU a další.

V roce 2014 a 2015 bude Středočeský kraj hradit závazky v souvislosti s odloženým financováním  - v roce 2014 ve výši 500 mil. Kč v souvislosti s financováním v oblasti dopravy a v roce 2015 ve výši 131,90 mil Kč v souvislosti s financováním Leteckého muzea v Mladé Boleslavi, což ovlivní celkovou strukturu výdajů Středočeského kraje. Návrh střednědobého výhledu ve výdajích zahrnuje i závazky z dluhové služby: splátky úroků a splátky jistiny přijatého úvěru kraje ve výši 4 mld. Kč splatného v roce 2027 a dluhovou službu za úvěr nemocnic vyplývající z ručitelských prohlášení Středočeského kraje vystavených za úvěry oblastních nemocnic v Kladně, Příbrami a Kolíně zajišťující splácení úvěru poskytnutých těmto nemocnicím do celkové výše 1,843 mld. Kč splatných v roce 2025. Závazky z dluhové služby budou i v následujících letech hrazeny z příjmů ze sdílených daní.

Celková bilance hospodaření Střednědobého rozpočtového výhledu Středočeského kraje na roky 2015 - 2018 je v jednotlivých letech po zapojení financování vyrovnaná.


Střednědobý rozpočtový výhled Středočeského kraje na roky 2015 - 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 5-9/2013/ZK ze dne 9. 12. 2013.Přejít na navigaci: