Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Doprava / Všeobecné informace

Všeobecné informace

Všeobecné informace

nabízí rozdělení dopravy po činnostech prováděných jednotlivými odděleními Odboru dopravy. Zde jsou již informace a odkazy odbornějšího zaměření. Po rozbalení nabídky ">více" se s využitím jednoduchého odkazu zájemce dozví podrobnosti, týkající se předmětu jeho zájmu v oblastech silničního hospodářství, nákladní dopravy, dopravně správních agend, STK, AŠ a osobní dopravy, dopravní obslužnosti, jízdních řádů a pod.

Listování novinek: Jste na začátku 1-2 Jste na konci

Oddělení pozemních komunikací

12.8.2013

v rámci samostatné působnosti:

 

·         vykonáva koncepční práci v oblasti pozemních komunikací kraje,

·          připravuje materiály pro projednávání v orgánech kraje v oblasti pozemních komunikací a podklady pro plánování finančních zdrojů za oblast pozemních komunikací v kraji,

·          zabezpečuje úkoly související s výkonem práv a povinností kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy na území kraje 

·          zabezpečuje úkoly související se  zřizováním organizací pro správu a údržbu silnic na území kraje a s jejich změnami,

·          plánuje  a  provádí  investiční  přípravu  investičních  akcí po investiční záměr na silnicích II. a III. tříd na území kraje,

·          plánuje, připravuje, posuzuje a projednává návrhy k zařazení projektů v oblasti silnic II. a III.třídy ke spolufinancování ze strukturálních fondů EU,

·          připravuje podklady a návrhy na zařazení stavebních akcí na silnicích II. a III. třídy na území kraje do seznamu investic a zajišťuje jejich financování,

·          metodicky vede činnost organizací zřízených pro správu a údržby silnic a plní ve vztahu k nim další úkoly v rozsahu stanoveném Radou a vnitřními předpisy,  

·          provádí odbornou činnost v oblasti hospodaření se silnicemi II. a III. třídy na území kraje, oprav těchto silnic a mostů,

·          vykonává rozborovou činnost v oblasti správy a údržby silnic na území kraje,

·          zabezpečuje inženýrskou činnost na silnicích II. a III. tříd na území kraje,

·          zřizuje štáb zimní služby a zabezpečuje nepřetržitou dosažitelnost určeného zaměstnance,

·          spolupracuje s odborem majetku a investic, který realizuje investiční stavební akce v oblasti silnic II. a III. třídy na území kraje, a plní související úkoly na tomto úseku, stanovené Odboru dopravy Radou,

·          zpracovává návrh ceníku k úhradě nájemného, náhrady za zřízení věcného břemene a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje včetně obecných a specifických zásad při uzavírání smluvních vztahů a předkládá návrh ceníku příslušným orgánům kraje ke schválení,  

·          plní další úkoly v oblasti silničního hospodářství, které se týkají silnic II. a III. třídy, stanovené Odboru dopravy Radou.

 

 

celý textListování novinek: Jste na začátku 1-2 Jste na konci

Přejít na navigaci: