Nacházíte se: Úvodní strana / Odbory / Doprava / Středočeská integrovaná doprava

Všeobecné informace o Středočeské integrované dopravě

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 27. 6. 2005 schválilo Návrh Integrovaného dopravního systému Středočeského kraje a s ním úzce související Návrh Tarifu Integrovaného dopravního systému ve Středočeském kraji a Standardy dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.

Cílem Integrovaného dopravního systému (dále jen IDS) je zajistit všem obyvatelům Středočeského kraje shodné možnosti využití hromadné dopravy, zvýšit počet cestujících ve veřejné dopravě a omezit negativní vlivy individuální automobilové dopravy.

Vzhledem k specifickému postavení území Středočeského kraje, v jehož přímém centru leží další kraj – hlavní město Praha, bez určení a postavení hlavního statutárního města Středočeského kraje, nebyl nalezen žádný podobný model IDS v České republice ani v Evropě.

Středočeská integrovaná doprava (SID) je tedy specifický IDS, který vychází ze systému městské hromadné dopravy (MHD) největších obcí s rozšířenou působností (ORP) a jeho propojení na příměstskou autobusovou dopravu (PAD), která zajišťuje jejich obsluhu. Cílem SID je vytvářet postupně jednotný systém dopravní obslužnosti celého kraje.

Základem celého integrovaného dopravního systému zaváděného na území Středočeského kraje je navázat na existující stav Pražské integrované dopravy (PID) a to:

  • zavedením dílčích IDS s výhledovým vzájemným propojením v celém území Středočeského kraje
  • zavedením jednotného odbavovacího systému, jehož hlavním prvkem jsou bezhotovostní platby jízdného prostřednictvím čipových karet
  • vytvořením a provozem Clearingového centra pro zabezpečení finančního vyrovnání mezi dopravci za provedenou službu placenou elektronickou peněženkou na čipové kartě
  • zavedením jednotného tarifu a slev pro Středočeský kraj, přizpůsobením tarifu PID tarifu Středočeskému
  • nerozšiřováním již zavedené PID (zachovat pouze stávající dopravní pásma 1-3 kolem hl.m. Prahy, s napojením území Prahy-západ a Prahy-východ)
  • přizpůsobením dopravního pásma PID 4 – 5 na území Středočeského kraje zónovému tarifu IDS

PID je založena na pásmovém tarifním systému (jsou vymezena tarifní pásma), který řeší především radiální (přímou) dopravu ze spádového území Prahy – západ a Prahy – východ do hl. m. Prahy.

Tato tarifní pásma nelze vymezit v celém Středočeském kraji kolem každého centra spádovosti či pověřeného úřadu. V tomto území nejsou jednoznačné radiální vazby na dané spádové město či obec. Proto byl navržen systém tzv. dopravních zón – zónový tarif.

Zónový tarif spočívá v rozdělení celého území Středočeského kraje do přirozených malých regionů (mikroregionů) v závislosti na spádovosti jednotlivých obcí. Tyto mikroregiony jsou pak základem jednotlivých tarifních zón (velmi přibližně lze tento systém přirovnat k včelím plástvím). Cena jízdy je pak jednoznačně určována počtem zakoupených zón, resp. počtem přejetých hranic zón.

 

Pro orientaci cestujících jsou zóny označeny podle okresů jedním velkým písmenem takto:

Kladno A Kutná Hora F
Rakovník B Kolín G
Beroun C Nymburk H
Příbram D Mladá Boleslav I
Benešov E Mělník J

 

S postupným rozšiřováním IDS bude nutné zapojit do systému i železniční dopravu.
V drážní dopravě musí být připraven projekt tzv. „nadnárodní karty“, tj. zavedení systému odbavení cestujících čipovou kartou, který umožní propojení železniční a autobusové dopravy.

 

Předpokládaný harmonogram zavádění IDS ve Středočeském kraji

Rok Oblast
2005 části Rakovnicka, Kolínska, Kladenska, Kutnohorska
2006 části Kolínska, Berounska
2007 části Nymburska, Benešovska
2008 části Mladoboleslavska, Mělnicka
2009 části Příbramska,
2010 dokončení oblasti Kladenska, Kolínska
2011 dokončení oblasti Nymburska, Berounska
2012 dokončení oblasti Benešovska,
2013 dokončení oblasti Mělnicka
2014 dokončení oblasti Příbramska
2015 dokončení oblasti Mladoboleslavska
 

 

Jednotlivé projekty IDS budou uváděny do provozu dle schválených finančních prostředků v rozpočtu kraje, ve spolupráci s dopravci a dotčenými obcemi. Navržený harmonogram postupného zavádění IDS bude přizpůsobován technickým a finančním možnostem dopravců.

V první fázi je nutno počítat s určitým mírným zvýšením nákladů na provoz celého systému, který se srovná po nárůstu cestujících až v dlouhodobějším období.

Z těchto výše uvedených důvodů je třeba projekt pečlivě připravit v rámci jednotlivých etap. Každá dílčí etapa bude samostatně vyhodnocena a analyzována, zejména s ohledem na ekonomické parametry a rozsah základních standardů veřejné dopravy. Celý projekt zavedení IDS bude rozložen do období 10 let s ukončením celého propojení Středočeského kraje, včetně zapojení ČD, maximálně do roku 2015.

 

Za hlavní přínosy obecné integrace lze označit :

  • dosažení srovnatelného standardu kvality v přepravní nabídce bez ohledu na druh veřejné osobní dopravy
  • stanovení jednotného tarifu, který významně podporuje pravidelné zákazníky (předplatní karty)
  • dosažení vyšší míry produktivity a rentability celého systému veřejné osobní dopravy v přímých provozních nákladech
  • dosažení významné efektivnosti v bilanci vozidel veřejné osobní dopravy

 

V rámci jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje bylo schváleno Logo pro Středočeskou integrovanou dopravu

logo sid


Přejít na navigaci: