Nacházíte se: Úvodní strana / Krajský úřad

Postavení a působnost úřadu

Krajský úřad Středočeského kraje Úřad je jedním z  orgánů kraje. Postavení a působnost úřadu upravuje zákon o krajích a pokud jde o působnost, též další obecně závazné právní předpisy.

V samostatné působnosti plní úřad úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou a hejtmanem, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady.

Rada může ukládat úkoly úřadu jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem. Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje.

Do samostatné působnosti kraje patří zejména záležitosti uvedené v § 11, 35, 36 a 59 zákona o krajích, s výjimkou vydávání nařízení kraje, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti kraji svěří zákon.

Úřad provádí řízení o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech svěřených v samostatné působnosti k rozhodování orgánům kraje.

Úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu kraje.

Úřad:

  • přezkoumává rozhodnutí vydané orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak,
  • ukládá sankce podle zákona,
  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
  • zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy,
  • organizuje kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu, popřípadě vládě návrhy na potřebné opatření,
  • zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,
  • vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

Úřad kontroluje v rozsahu daném zákonem činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti.  

Úřad vykonává v přenesené působnosti dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Dozor je zaměřen výhradně na následné posuzování dodržování zákonnosti a je prováděn tak, aby nebyla omezována samostatná působnost a rozhodovací pravomoc orgánů obce.Přejít na navigaci: