Nacházíte se: Úvodní strana / Instituce / Krizové řízení / Zvláštní orgány a komise / Krizový štáb

Krizový štáb

Krizový štáb Středočeského kraje (KŠ) byl zřízen v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. b) a § 24b zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

KŠ je pracovním orgánem hejtmana kraje pro řešení krizových situací.

KŠ svolává hejtman v případě, že:
- je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
- je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
- jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
- je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
- jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek IZS, nebo
- je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události.

Podle § 13 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) jsou členy KŠ členové příslušné bezpečnostní rady a členové stálé pracovní skupiny. Členy stálé pracovní skupiny jsou tajemník KŠ, pracovníci krajského úřadu, zástupci základních složek IZS a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
Statut a Jednací řád KŠ je uveden v příloze "Dokumenty". 


Složení Krizového štábu Středočeského kraje

 

Hejtman kraje – předseda

Ing. Miloš Petera

Náměstek hejtmana – zástupce předsedy

PhDr., Bc. Marek Semerád

Ředitel KÚ – člen

Mgr. Robert Georgiev

Vedoucí odboru zdravotnictví KÚ – člen

MUDr. Pavel Kubíček

Ředitel HZS – člen

plk. Ing. Miloslav Svatoš

Ředitel KŘ policie – člen

plk. JUDr. Václav Kučera

Ředitel ZZS – člen

MUDr. Martin Houdek

Ředitel KVV – člen

plk.gšt. Ing. Miroslav Slivka

Ředitel KHS – člen

JUDr. Ivo Krýsa

Vedoucí odd. IZS a obrany KÚ – člen / tajemník

Ing. Luboš Navrátil

Stálá pracovní skupina

 

Vedoucí směny

mjr. Mgr. Václav Hes

Ing. Jiljí Gloser

Ing. Ivo Bedrna

Odborné skupiny

 

Součinnosti a komunikace

Odborní pracovníci KÚ, HZS, PČR

Týlového zabezpečení

Odborní pracovníci KÚ, HZS, PČR

Analýzy a plánování

Odborní pracovníci KÚ, HZS, PČR

Nasazení sil a prostředků

Odborní pracovníci KÚ, HZS, PČR

Ochrany obyvatelstva

Odborní pracovníci KÚ, HZS, PČR

–  Sekretariát KŠ/SPS

 

–  Specialisté nezačlenění do odborných skupin

 

–  Technický a obslužný personál KŠ

 

–  Další přizvané osoby a zástupci složek IZS

 

 

Krizový štáb Středočeského kraje projednává  možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi kraje, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje a stálé pracovní skupiny KŠ.

 

Stálá pracovní skupina KŠ při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání KŠ jehož je součástí.
Stálá pracovní skupina:

  • analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup řešení,
  • podává předsedovi krizového štábu návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu; využívá při tom zejména havarijní plán, vnější havarijní plány a krizový plán,
  • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení
    a rozpracovává návrhy jejich využití,
  • organizuje spojení s krizovými štáby určených obcí, krajů a krizovým štábem Ministerstva vnitra,
  • zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události,
  • připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci nebo mimořádné události,
  • organizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování a humanitární pomoci,
  • zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky.


Krajský úřad při krizovém řízení


Činnost a úkoly kraje a krajského úřadu  při krizovém řízení vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a 4. směrnice Ministerstva vnitra (č.j.: MV–117572-2/PO-OKR-2011) ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

 

Směrnice ředitele Krajského úřadu č. 62  ze dne 17.12.2008 „Činnost Krajského úřadu při řešení krizových situací“, upřesňuje podrobnosti a vzájemnou vazbu orgánů kraje při zajišťování připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací, zejména koordinaci a spolupráci krajského úřadu s krizovými orgány kraje a spolupráci zaměstnanců krajského úřadu (dále jen zaměstnanci), kteří jsou vyčleněni pro potřeby podpory krizového štábu a realizaci úkolů v době mimořádné události nebo krizové situace a po jejím  skončení. Krizové orgány kraje jsou zřizovány jako zvláštní orgány v souladu s § 65 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

 

 

 


Dokumenty:

Statut a Jednací řád KŠ:
Statut a jednací řád KŠ Stčk.pdf


Přejít na navigaci: