Nacházíte se: Úvodní strana / Instituce / Krizové řízení / Financování jednotek SDH

Financování jednotek SDH

1. Financování jednotek SDH obcí, složek IZS, občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací ve Středočeském kraji, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (z rozpočtu kraje)  

Ve smyslu § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích zastupitelstvo kraje rozhoduje mj. i o poskytování účelových dotací v rámci „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“ z rozpočtu Středočeského kraje. Účelovou dotaci lze poskytnout na základě podání úplné žádosti, zpracované podle „Pravidel pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“, které schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 82-6/2009/ZK  ze dne 12. října 2009 a dále podle "Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje", který schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 036-38/2009/RK ze dne 2. listopadu 2009. Žádost o účelovou dotaci je nutné podat jak v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, která je k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje http://dotace.kr-stredocesky.cz/, tak v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací.
Poznámka: tato dotace není určena na opravy/rekonstrukce hasičských zbrojnic.

V případě, že žadatelem o dotaci je obec, jsou součástí žádosti následující povinné přílohy:
- podrobný rozpočet a harmonogram realizace akce; v případě investičních akcí položkový rozpočet,
- usnesení zastupitelstva/rady obce o podání žádosti o dotaci včetně závazku spolufinancování akce.
V případě, že žadatelem o dotaci je občanské sdružení nebo veřejně prospěšná organizace, působící na poli požární ochrany, jsou součástí žádosti následující povinné přílohy:
- kopie stanov,
- potvrzení MV ČR o registraci organizace, u organizační jednotky pak registrační list své ústřední organizace,
- podrobný rozpočet a harmonogram realiozdězace akce; v případě investičních akcí položkový rozpočet.
Na výše uvedené povinné přílohy není stanoven formulář. Přílohy se zasílají současně s tištěnou podobou žádosti, na samostatném listě a forma je na uvážení žadatele.

Termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  je stanoven v Metodickém pokynu.

ROK 2011:
O rozdělení dotací na rok 2011 pro Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 44-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011.

ROK 2012:
O rozdělení dotací na rok 2012 pro Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 64-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012.

ROK 2014:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č.74-8/2013/ZK ze dne 23.9.2013 schválilo strukturu dotačních titulů Středočeského kraje od roku 2014, včetně tematických zadání a pravidel pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje. 

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014 schválilo rozdělení dotací ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2014. Příloha č.1 k výše uvedenému usnesení zastupitelstva kraje obsahující podpořené žádosti o dotaci je uvedena níže v dokumentech - v části "Dotace pro rok 2014". U schválených projektů je stanovena uznatelnost vynaložených nákladů již od 1.1.2014 a je tak možné projekty realizovat.
  
2. Financování jednotek SDH obcí ve Středočeském kraji, podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně    

Ve smyslu § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Krajský úřad Středočeského kraje (KÚ) hradí k zabezpečení plošného pokrytí území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů (JSDH) vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově techniky. Jedná se o prostředky, které krajskému úřadu přiděluje na příslušný kalendářní rok Ministerstvo vnitra ČR a nakládání s nimi každoročně upřesňuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR podmínkami pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace. Ve smyslu § 26 zákona o požární ochraně pak Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků JSDH obcí a na základě toho KÚ Středočeského kraje provede vyplacení požadovaných finančních prostředků. Vyúčtování spotřebovaných a vracení nespotřebovaných finančních prostředků vybrané obce a KÚ Středočeského kraje provádějí ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 52/2008. Vracení nespotřebovaných fin. prostředků je upřesněno v čl. 1 "Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů! ze dne 1.11.2010.

Důležité pro UZ 14004: Nakládání s nevyčerpanými prostředky na odbornou přípravu řeší čl. 2, odst. 2 (na konci) přiložených "Podmínek pro poskytování ..........." (ke stažení níže).


Dokumenty:

Dokumenty k položce 1:


Dotace pro rok 2012
Výzva hejtmana Středočeského kraje pro podávání žádostí pro rok 2012.pdf
Metodický pokyn pro podávání žádostí o dotaci 2012.doc
Tématické zadání pro JSDH obcí 2012-1.xls
Tématické zadání pro obč sdružení 2012.xls
Pokyny pro vystavení smlouvy 2012.pdf
Vzor smlouvy 2012.pdf
Čestné prohlášení o výběru dodavatele 2012.pdf
Žádost o převod finančních prostředků_2012.doc
Vyúčtování 2012.doc (39 kB)

Dotace pro rok 2014
Výzva hejtmana pro podávání žádostí o dotace Středočeského kraje.pdf
Tématická zadání_HAS_2014.xls
Pravidla pro poskytování účelové dotace pro rok 2014_HAS.doc
Metodický_pokyn_pro podávání žádostí pro rok 2014.doc
Zásady_tvorby Středočeských fondů.pdf
Schválené dotace HAS - usnesení č 007-11/2014/ZK ze dne 28.4.2014.xls (104 kB)

Dokumenty k položce č. 2 

Neinvestiční dotace pro rok 2012:
Dopis ŘKU obcím 2012.pdf
rozdělení obcím 14004.pdf
tabulka MF 2012.xls
rozhodnutí MV 2012.pdf
podmínky MV 2012.pdf

Povodně 2013 - účelová neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných výdajů JSDHO - UZ 14022
Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR.pdf
Vyúčtování  UZ14022 - předvyplněná tabulka č.9 - 2013.pdf (41 kB)
Vyúčtování  UZ14022 - předvyplněná tabulka č.9 - 2013.xls (37 kB)

Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013 - UZ 14004
Podmínky MV GŘ HZS ČR pro použití dotace UZ 14004 - 2013.pdf (367 kB)
Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR z 25.1.2013.pdf (283 kB)
Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR z 19.7.2013.pdf (66 kB)
Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR z 4.11.2013.pdf (74 kB)
Rozhodnutí ŘKÚ o přidělení dotace UZ 14004 - 2013.pdf (76 kB)
Rozpis dotace UZ 14004 - 2013.pdf (959 kB)
Vyúčtování UZ 14004 - předvyplněná tabulka č.9 - 2013.pdf (41 kB)
Vyúčtování UZ 14004 - předvyplněná tabulka č.9 - 2013.xls (37 kB)Přejít na navigaci: