Nacházíte se: Úvodní strana / Instituce / Krizové řízení / Aktuality-informace

Aktuální informace

ROK 2013
Datum: 24.7.2013
Bližší Informace k vyhlášení déletrvajícího sucha hejtmanem Středočeského kraje:

Vyhlášení  období déletrvajícího sucha v Stčk.pdf (319 kB) 
Podnět k vyhlášení déletrvajícího sucha.pdf (165 kB)
Nařízení kraje 4-2010 ze 4.1.2010.pdf (245 kB)


Datum: 24.6.2013
Bližší inforamce k rozlišení prvotních povodňových nákladů (zákon 240/2000 Sb.) a nákladů na obnovu zasaženého území (zákon 12/2002 Sb.):

Metodická pomůcka MV Věstník 6_2003_zachr_likv_prace.pdf (55 kB)


ROK 2011

Datum: 26. ledna 2011
Informace o novelách právních předpisů v oblasti krizové legislativy
Informujeme, že dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti novela zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), dále Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona a nově vydané Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Výše uvedené právní předpisy jsou k dispozici v plném znění v části "Právní předpisy".


Datum:
5. ledna 2011
Důležité výstražné informace
Sledujte ve vlastním zájmu předpovědi počasí a meteorologických prvků Českého hydrometeorologického ústavu a jim vydané VÝSTRAŽNÉ  INFORMACE pro celé území ČR a konkrétně pro Středočeský kraj.
Odkaz na výstražné informace
z Českého hydrometeorologického ústavu http://pocasi.chmi.cz/index.html/
ROK 2010
Datum:
26. listopadu 2010
Informace o zveřejnění Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2011
Oznamujeme, že v záložce menu Krizové řízení, dále v záložce Financování jednotek SDH je v části Dokumenty k položce 1. - DOTACE PRO ROK 2011 uložen „Metodický pokyn   k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2011“. Termín pro podávání žádostí o dotace pro rok 2011 je stanoven od 30.11.2010 (09:00 hodin) do 15.1.2011 (12:00 hodin).

 

Datum:
9. listopadu 2010
Informace k poskytnutí dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2011
Oznamujeme, že hejtman Středočeského kraje vydal dne 8.11.2010 "Výzvu pro podávání žádostí o dotace z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2011". Úplné znění výzvy včetně tématického zadání na rok 2011 je k dispozici v záložce menu Krizové řízení, dále v záložce Financování jednotek SDH.
 

Datum:
14. června 2010
Informace k poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 9.6. 2010 odsouhlasilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Přehled udělených dotací je uveden v záložce menu Krizové řízení, dále v záložce Financování jednotek SDH v části Dokumenty  - příloha ve formátu pdf s názvem "Přidělené dotace v roce 2010".ROK 2009
Datum:
27. listopadu 2009
Upřesňující informace k poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Na základě četných dotazů k žádostem, v souvislosti s poskytováním účelových dotací v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, je v záložce menu Krizové řízení, dále v záložce  Financování jednotek SDH uvedena informace, které povinné přílohy je nutné přiložit  k žádosti v případech, kdy je žadatelem o dotaci obec, dále občanské sdružení nebo veřejně prospěšná společnost působící na poli požární ochrany


Datum:
27. října 2009
Poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Zastupitelstvo Středočeského kraje, s  účinností od 12. října 2009, schválilo usnesením č. 82-6/2009/ZK nová Pravidla pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Tento fond je určen k podpoře obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek SDH obcí, dále k podpoře složek IZS, občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací, působících na poli požární ochrany. Více informací najdete v záložce menu Krizové řízení, dále v záložce Financování jednotek SDH


Datum:
5. října 2009
Aktivní zálohy Armády České republiky
Víte, že Armáda České republiky vytváří v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) aktivní zálohu ozbrojených sil, připravovanou pro použití za stavu ohrožení státu, válečného stavu ale také při jiných krizových stavech (stav nebezpečí, nouzový stav), zejména při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty. Vojáci v aktivní záloze tuto činnost vykonávají v rámci výjimečných vojenských cvičení. Tak tomu bylo v minulosti i při povodních v roce 2002. V podmínkách Středočeského kraje je při Krajském vojenském velitelství Praha vytvořena 1. rota aktivních záloh 121. strážního praporu. O činnosti tohoto praporu se více dočtete na webových stránkách http://www.aktivnizaloha.cz/ .Datum:
24. července 2009
Informace pro obce a občany postižené živelní pohromou v roce 2009
Středočeský kraj byl postižen živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí (bouřky, silný vítr, povodně), která způsobila nemalé škody na krajském, obecním i soukromém majetku. V této souvislosti informujeme obce, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo „Zásady pro poskytování  dotací v roce 2009“ (Č.j.: 21575/2009-52). Cílem podpory je přispět k obnově krajského a obecního majetku postiženého živelní pohromou nebo jinou pohromou, která nastala v roce 2009. Podrobnější informace pro poskytování státní pomoci občanům a obcím jsou dostupné na webové adrese
http://www.mmr.cz/getdoc/8df1dcb0-dc1f-4c2e-95d3-8c9b9d68359e/Statni-pomoc-po-zivelne-nebo-jine-pohrome

 

Datum: 24. července 2009
Informace pro občany – pomoc v hmotné nouzi
V souvislosti se živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí (bouřky, silný vítr), která způsobila nemalé škody na soukromém majetku občanů ve Středočeském kraji informujeme, že existuje systém pomoci v hmotné nouzi. Platný zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů vymezuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi . Podrobnější informace pro poskytování pomoci občanům v hmotné nouzi jsou dostupné na webové adrese http://www.mpsv.cz/cs/5


Datum: 24. července 2009
Informace pro obce a občany v souvislosti s výpadkem elektrodistribuční sítě
Ve Středočeském kraji vyhlásila společnost ČEZ Distribuce kalamitní stav v souvislosti se živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí (bouřky, silný vítr, povodně), která způsobila nemalé škody na elektrodistribuční síti. Podrobnější aktuální informace o stavu a obnově elektrodistribuční sítě ve Středočeském kraji jsou dostupné na webové adrese http://www.cezdistribuce.cz/cs/stav-distribucni-site.htmlDatum: 24. července 2009
Informace pro obce při zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vydalo novou „Metodiku pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ (Č.j.: MV- 52763-6/PO-2008). Metodika je dostupná na webové adrese http://www.hzscr.cz/clanek/metodika-zrizovani-jsdho.aspxDatum:  13. července 2009
Informace pro občany
Akustická zkouška sirén se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin, nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund.


Datum:  13. července 2009
Informace pro obce s rozšířenou působností
Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje vydala multimediální CD „ Metodická pomůcka pro organizaci cvičení krizových štábů určených obcí “.  Metodická pomůcka je koncipována do dvou samostatných bloků. První blok dává k dispozici přehled základních předpisů a metodiky práce krizového štábu, včetně formulářů a doporučení. Druhý blok popisuje konkrétní cvičení. Metodická pomůcka byla vydána za přispění grantu Ministerstva vnitra a bude zdarma distribuována na Hasičské záchranné sbory krajů, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Odkaz na webové stránky http://www.cahd.cz/storage/info_metodika.doc.Datum: 9. července 2009
Informace pro odbornou veřejnost
Odbor Kancelář hejtmana – oddělení IZS a obrany provedl komplexní úpravu webových stránek Krizové řízení z hlediska členění složek a jejich věcné náplně. Doporučujeme odborné veřejnosti se s tímto novým obsahem seznámit. Rovněž je možno zaslat podněty na další rozšíření informací z oblasti integrovaného záchranného systému, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy a obranného plánování, na e-mailovou adresu jevin@kr-s.cz . 

 
Datum: 9. července 2009
Důležité výstražné informace
Sledujte ve vlastním zájmu předpovědi počasí a meteorologických prvků Českého hydrometeorologického ústavu a jim vydané VÝSTRAŽNÉ  INFORMACE.

Český hydrometeorologický ústav
Předpovědi počasí a meteorologických prvků http://www.chmi.cz/meteo/om/predpoved.html

Výstražné informace
z Českého hydrometeorologického ústavu http://pocasi.chmi.cz/zpravy_old.html 

  
Datum: 9. července 2009
Informace pro odbornou veřejnost
Informujeme odbornou veřejnost na možnou návštěvu muzea Policie ČR, kde se nachází i Expozice ochrany obyvatelstva v České republice. Podrobnější informace lze získat na webových stránkách http://www.muzeumpolicie.cz/. Expozice ochrany obyvatelstva (virtuální prohlídka) se nachází na webových stránkách http://www.muzeumpolicie.cz/virtualni-prohlidka.

Muzeum najdete:
Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2
najdi na mapě >>
telefon: 224 922 183
fax: 974 841 091
email: muzeum@mvcr.cz

Muzeum je otevřeno:
po - pá   8.00 - 18.00 hodin
so - ne 10.00 - 16.00 hodin
  Přejít na navigaci: